Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge" yayımlandı.

 

09/07/2012 tarihli ve 1985 sayılı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

09.10.2017 ve 7627 sayılı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiştir.

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıklarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlıklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan : Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdür : Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük : Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 4- (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün görev ve hizmetlerinin yürütülmesinden, sevk ve idaresinden sorumludur. Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yürütür ve hizmetlerin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcı olur.

(2) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri bu Yönerge çerçevesinde oluşturulan daire başkanlıkları ile daire başkanlıklarına bağlı birimlerden oluşur. Daire başkanlıklarına bağlı olarak oluşturulacak birimlerin sayısı ve görevleri Genel Müdür tarafından belirlenir.

(3) Daire başkanlıkları doğrudan Genel Müdüre veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütür.

(4) Genel Müdürlükte birden fazla daireyi ilgilendiren konular için Genel Müdür tarafından koordinatör görevlendirilebilir.

(5) Genel Müdür tarafından özellikli veya dönemsel yürütülmesi gereken hizmetler için çalışma grupları veya birimler teşkil edilebilir.

(6) Daire başkanlıkları, bu Yönergede belirlenen görevlerin dışında Genel Müdür tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri de yapmakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları ve Görevleri

Daire başkanlıkları

MADDE 5- (1) Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları şunlardır:

a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

b) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ç) Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı

d) Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

e) İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

MADDE 7- Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak, organizasyonu sağlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek,

b) Kriz yönetim merkezi sekretaryasını yürütmek, olağan ve olağandışı durumlarda faaliyetinin 24 saat esasına göre sürdürülmesini sağlamak,

c) Afet, olağandışı ve acil durumlarda tüm haber kaynakları ile il komuta merkezlerinden 24 saat sürekli olarak bilgi almak, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yöneticilere her türlü iletişim araçları ile bilgi vermek,

ç) Afet ve Kriz Yönetimi alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, afet durumlarında ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak,

d) Afet, olağandışı ve acil durumlarda yapılması gereken sağlık hizmetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gerekli sağlık hizmetlerini ilgili daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit etmek ve uygulamak,

f) Afetlere yönelik hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerde sağlık hizmetleri için gerekli personel planlamasını yapmak,

g) Hizmeti uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek, afet alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Konu ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

h) Afet dönemi sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü sağlık hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini oluşturmak, ekiplerin medikal müdahale ve donanım standartları ile ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak ve denetlemek,

i) Medikal ekiplerin yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek acil ve afet durumlarına aktif katılımlarını sağlamak,

j) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli eğitimlere ve tatbikatlara katılmalarını sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak ve sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak,

l) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sunulacak psiko-sosyal destek hizmetlerini planlamak ve yaptırmak,

m) Sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve denetlenmesini sağlamak,

n) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak,

o) KBRN-E maddeler ile ilgili sağlık müdahale ekipleri oluşturmak, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,

ö) KBRN-E maddeler ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, tatbikatlar yapmak veya yaptırmak; ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak,

112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 8- 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ülke genelinde planlamak, ilgili hizmet birimlerinin nitelik, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, iller ve bölgeler arasındaki koordinasyona yönelik düzenlemeleri yapmak,

b) Kara, hava ve deniz ambulans hizmetlerinin standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

c) Ambulans ve acil sağlık araçlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ç) 112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek,

d) Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama yapmak.

e) Acil sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Acil sağlık hizmetleri alanında mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

g) Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel kurum ve kuruluşları denetlemek, il sağlık müdürlükleri tarafından denetlenmesini sağlamak.

ğ) Türkiye genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) çalışmalarını planlamak, ASKOM çalışma usul ve esasları ile standartlarını belirlemek, koordine etmek ve denetlemek.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

MADDE 9- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır.

a) Genel Müdürlüğün yıllık ve uzun dönemli birim bütçesinin hazırlanması, izlenmesi ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

b) 5018 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile iç Kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarıyla kendilerine verilen yetki çerçevesinde ön mali kontrol ile ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.

c) Çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaların koordine edilmesini sağlamak.

ç) Genel Müdürlük Personelin özlük işlemlerini, raporlarını, izinlerini vb. iş ve işlemlerinin denetlenmesini sağlamak.

d) Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını mevzuata uygun olarak belirlenen satın alma yöntemleri ile temin, koordine ve denetlenmesini sağlamak.

e) Genel Müdürlük gelen ve giden evrakın kayda alınması, ilgili yerlere gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.

f) Genel Müdürlük faaliyet alanındaki konularda Bakanlık Birimlerinden ya da Bakanlık dışından gelen yazıların cevaplandırılması ile ilgili koordinasyonun yapılmasını sağlamak.

g) Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı

MADDE 10- Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Acil Sağlık hizmetleri eğitimleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

b) Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik eğitimleri düzenlemek, gerektiğinde üniversiteler ve ilgili derneklerle koordinasyonu sağlamak,

c) Acil ve Afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü eğitim materyalini belirlemek ve eğitimlerde kullanımını sağlamak,

ç) Afet sağlığı ve yönetimi ile ilgili eğitimleri yapmak veya yaptırmak,

d) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitim programlarını oluşturmak, eğitim materyali geliştirmek, eğitimlerini gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

e) İlkyardım hizmetleri ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

f) İlkyardım eğitimi için gerekli araç, gereç ve hizmet standartları ile çalışma esaslarını belirlemek,

g) İlkyardım hizmetlerinin gerçekleşmesi için gerekli insan gücü planlamasının ve eğitim programlarını ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapmak,

ğ) İlkyardım merkezlerine ait müfredatların incelenmesi ve onay işlemlerini yapmak,

h) Eğitici Eğitimi merkezlerinin ruhsatlandırılması işlemlerini yürütmek,

ı) Ülke genelinde ilkyardım eğitici eğitimlerini planlamak ve eğitim düzenlemek,

i) Acil sağlık hizmetleri ve afetlerle ile ilgili projeleri yürütmek,

j) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek,

k) Görev alanı ile ilgili kongre, sempozyum, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıları organize etmek ve Genel Müdürlüğün katılımını sağlamak,

l) Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulunun koordinasyonu ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

MADDE 11- Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyebilecek Daire Başkanlığı görev alanı içerisinde olan politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

b) Afet ve olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerin, afet öncesi, sırası ve sonrasında depolama ve tahsis hizmetlerini sağlamak.

c) Ambulans ekipleri ve ulusal medikal kurtarma ekiplerinin her türlü ihtiyacının tahsis ve dağıtımını sağlamak,

ç) Olağan ve olağandışı durumlarda Bakanlık ile diğer kurumlar, il müdürlükleri ve sahada görev yapan ekipler ile kesintisiz haberleşmenin sağlanması,

d) Bu maksatla gerekli tüm elektronik ve diğer haberleşme araçlarının tesis edilmesi,

e) Haberleşme ile ilgili sistemler için geçerli standartlar doğrultusunda Bakanlık standartlarının belirlenmesi,

f) Haberleşmeye ilişkin olarak ilgili kurum / kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması,

g) Haberleşme ile ilgili diğer idari ve mali işlerin yürütülmesi,

ğ) Afete yönelik araç gereç ve malzeme envanterlerini tutmak, bunlara ilişkin her türlü yazılım, donanım ve kiralama hizmetlerini planlanmak,

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı

MADDE 12- İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyebilecek Daire Başkanlığı görev alanı içerisinde olan politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

b) Kısa, orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, yıllık faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

c) Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Kurumun organizasyonunu tanıtmak, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı konularında bilgi vermek.

d) Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek.

e) Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

f) Üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.

g) Yapılan faaliyetlerin programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Bakanlık stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, Genel Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak.

h) Yaşanan afetlerle ilgili saha araştırmaları yaparak ülkenin afet riskleri ile ilgili politikalarının belirlemek, saha araştırmalarını yapılmak ve raporlanmak.

ı) Genel Müdürlük faaliyetlerinin kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

h) Genel Müdürlüğün yaptığı faaliyetleri ile ilgili tüm istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

i) Genel müdürlüğün görev alanları ile ilgili basın ve yayın organlarını takip etmek, iletişim sağlamak ve gerektiğinde program yapmak, yaptırmak,

j) 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak olan otomasyon sistemlerinin tesis edilmesi,

k) Genel Müdürlüğün web sitesinin hazırlamak, yapacağı tüm çalışmaları ve dokümanları yayınlamak,

l) Genel Müdürlükçe yapılan tüm faaliyetlerin istatistiklerini tutmak, raporlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13 - (1) 09/07/2012 tarihli ve 1985 sayılı Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- Bu Yönerge Bakan Onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Yönerge için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 6139 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
левитра софт отзывы

www.xn--e1agzba9f.com

https://renesans-centr.kiev.ua