Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan ek ödemeler ile ilgili duyuru

Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan ek ödemeler ile ilgili duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 3. dönem toplu sözleşmenin ek ödeme hükümlerinin uygulanması hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 49022165-010-99/ 5516.44    20.01.2016
Konu:
3. Dönem Toplu Sözleşme

"Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme" 23/08/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ek ödemeye yönelik hükümleri 01/01/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacaktır.

14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme"nin 3. Dönem Toplu Sözleşmeyle ortak olan ve 12/02/2014 tarihli 39608046-2014-4867-2-2 sayılı ve 2014/3 Nolu Müsteşarlık Genelgesiyle açıklanan ek ödemeye yönelik hükümleri uygulamaya devam olunacaktır.

3. Dönem Toplu Sözleşmenin "Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin" üçüncü bölümünde yer alan;

a) "Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi

Madde 15- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dışı personelden (sözleşmeli personel dahil) re'sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme yapılır.'''' Hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

2. dönem Toplu Sözleşmede re'sen geçici görevlendirilen tabip dışı personelin "Kurumca oluşturulan komisyon karan üzerine" görevlendirilmeleri halinde ek ödemenin ne şekilde yapılacağı 2014/3 Nolu Müsteşarlık Genelgesinin 8 inci maddesi ile açıklanmıştır. 3. Dönem Toplu sözleşmenin yukarıda anılan 15 inci maddesinde Komisyon Kararına ver verilmediğinden, söz konusu personelin ek ödemelerinde 2014/3 Nolu Genelgenin 8 inci maddesi Komisyon Kararı olmaksızın uygulanacaktır.

b) "Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan Madde 17— (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir" hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

3. dönem Toplu Sözleşmenin 17 nci maddesi ile öngörülen % 10 ek puan, Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapan uzman ve pratisyen tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları dahil) ile tüm tabip dışı personelin net performans puanının hesaplanmasında uygulanacaktır.

Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlar için Toplu Sözleşme hükmü çerçevesinde verilecek % 10 ek puanla birlikte 14/02/2013 tarihli ve 28559 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik uyannca ek puan alanlara söz konusu ek puanlar verilmeye devam edilecektir.

c) "Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenlerin (uzman tabiplerin) hizmet alanı kadro unvan katsayıları

Madde 17- (1) Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenler (uzman tabip) için hizmet alanı kadro unvan katsayıları ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapanlardan az olamaza hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

Mezkur Yönetmeliğin Ek-3 sayılı tablosunun 7 nci satırında yer alan "Klinisyenler (uzman tabip)" için öngörülen "2,40" katsayısı ile aynı tablonun 15 inci satırında yer alan "Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisven uzman tabipler" için öngörülen "2,40" katsayısı "2,50" olarak uygulanacaktır.

d) "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesi

Madde 23 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dâhil) için 209 sayılı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150 " oranı "yüzde 180 " olarak uygulanır." hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı barınma merkezlerindeki geçici sağlık tesislerinde, geçici sağlık tesisi bulunmayan barınma merkezlerinde ise barınma merkezlerinin bağlı olduğu en yakın sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personele yapılacak ek ödemelerde "yüzde 150" olan tavan ek ödeme oranı "yüzde 180" olarak uygulanacaktır.

e) "Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi

Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün " kapsamında değerlendirilmez" hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele mezkur Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemelerde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar kullanılan yıllık izin süreleri aktif çalışma gün katsayısının hesaplanmasında "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili personelin aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir. Bu süreler için personele sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden, hâlihazırda görev yaptığı birim için öngörülen kadro unvan katsayısı ve tavan ek ödeme katsayısı dikkate alınarak ek ödeme yapılacaktır.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele yönelik yapılan söz konusu düzenlemeye paralel olarak, 663 sayılı KHK uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personel için de "yıllık izinlerde ek ödeme kesintisi yapılmamasına dair" çalışma yürütülmektedir.

f) "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının artırılması

Madde 30 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzde 150 " ibareleri "yüzde 170 " olarak uygulanır" hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında ek ödeme yapılan personele yapılacak ek ödemelerde "yüzde 150" olan tavan ek ödeme oranı "yüzde 170" olarak uygulanacaktır.

g) "Kadro unvan katsayısı

Madde 33 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan Yönetmelikler eki listelerde tabip dışı personel için öngörülmüş olan hizmet alanı - kadro unvan katsayıları, 0,05 puan eklenmek suretiyle uygulanır." hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personele mezkur Yönetmelik kapsamında yapılacak ek ödemelerde Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolarda tabip dışı personel için öngörülen kadro unvan katsayıları 0,05 puan arttırılarak uygulanacaktır.

Örneğin; özellik arz eden birimlerde çalışan sağlık personelinin 0,50 olan kadro unvan katsayısı 0,55, genel idari hizmetler sınıfı personelinin 0,25 olan kadro unvan katsayısı 0,30 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve 3. Dönem Toplu Sözleşme ile getirilen mezkur hükümlerin 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliğine

 

Bu haber toplam 8617 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://danabol-in.com

https://xn--e1agzba9f.com