Par­mak i­kiz­ler ha­ya­ta tu­tun­du

Par­mak i­kiz­ler ha­ya­ta tu­tun­du
790 ve 903 g­ram o­la­rak dün­ya­ya ge­len par­mak be­bek­ler 60 gün­lük yo­ğun te­da­vi­nin ar­dın­dan ha­ya­ta tu­tun­du­lar. An­ne­le­ri­ni em­me­ye baş­la­yan i­kiz be­bek­ler has­ta­ne­den ta­bur­cu e­dil­di. Ça­nak­ka­le’nin Bi­ga il­çe­sin­de ya­şa

790 ve 903 g­ram o­la­rak dün­ya­ya ge­len par­mak be­bek­ler 60 gün­lük yo­ğun te­da­vi­nin ar­dın­dan ha­ya­ta tu­tun­du­lar. An­ne­le­ri­ni em­me­ye baş­la­yan i­kiz be­bek­ler has­ta­ne­den ta­bur­cu e­dil­di. Ça­nak­ka­le’nin Bi­ga il­çe­sin­de ya­şa­yan Ay­nur (40) ve İs­ma­il Sü­mer (43) çif­ti­nin 20 yıl­lık be­bek öz­le­min­den son­ra A­cı­ba­dem Bur­sa Has­ta­ne­si’n­de ka­vuş­tu­ğu i­kiz­le­re İ­lay­da Çiğ­dem ve Di­la­ra Di­dem a­dı ve­ril­di.

Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ra­ma­zan Har­man­cı, ki­lo ve boy­la­rı çok dü­şük o­lan be­bek­le­rin cid­di bir so­lu­num des­te­ği­ne ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Be­bek­ler 10 gün so­lu­num ci­ha­zı­na bağ­lı o­la­rak ya­şa­dı. 50 gün­dür de yo­ğun ba­kım­da bes­len­me­le­ri­ni mi­de­le­ri­ne yer­leş­ti­ri­len ö­zel bir hor­tum a­ra­cı­lı­ğıy­la sağ­la­dık. 10 gün­dür de an­ne sü­tü em­me­ye baş­la­dı­lar” de­di. İ­ki be­be­ğin de bir ki­lo 800 g­ra­ma yak­laş­tık­la­rı­nı an­la­tan Dr. Har­man­cı şun­la­rı söy­le­di: “Bu tür be­bek­ler do­ğum­dan son­ra be­yin­de ha­sar, gör­me, i­şit­me ka­yıp­la­rı, kalp, böb­rek p­rob­lem­le­ri i­le kar­şı­la­şa­bi­li­yor­lar. Her i­ki be­bek­te de şu a­na ka­dar böy­le bir bul­gu­ya rast­la­ma­dık. Yi­ne de ya­kın ta­kip al­tı­na a­lın­ma­lı, a­şı­la­rı­na ö­nem ve­ril­me­li.”

Bu haber toplam 1386 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
pharmacy24.com.ua/sialis-tadalafil/sialis-20-mg/sialis-soft-tadasoft

best-cooler.reviews

Увеличение потенции