Sağlık Bakanlığı 2017 yılı fiyat tarifesi

Sağlık Bakanlığı 2017 yılı fiyat tarifesi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Sağlık Bakanlığı 2017 yılı fiyat tarifesi" yayımlandı.

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653-841.01.01-E.21  03 01-2017   ACELE VE GÜNLÜDÜR
Konu: 2017 Yılı Belge Bedelleri

DAĞITIM YERLERİNE

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca; 2017 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2017 Yılı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 03.01.2017 tarihli ve 17 sayılı onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün "21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı" bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK:
1-Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)

 

DAĞITIM:
Gereği:                                                         Bilgi:
A Planı (81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü)            Strateji Geliştirme Başkanlığına
Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri
Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri (Ankara, İstanbul, İzmir)

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür

 

 

 

Sayı: 19902653-841.01.01-17  03 01-2017
Konu   : 2017 Yılı Belge Bedeli

MÜSTEŞARLIK MAKAMINA

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi 1.fıkrası "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne istinaden;

2017 yılı sonuna kadar Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca ekli listede {Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 474 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,83) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 3.maddesi j fıkrası "Diğer gelirler" kalemine gelir kaydedilmek üzere "Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri" şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

- (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Bakanlığımıza bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2017 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.
           …/12/2016

Uzm.Dr. İsmail DEMİRTAŞ
     Müsteşar Yardımcısı

 

O L U R
…/12/2016

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar

 

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2017 ÜCRET(TL)

1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.1.Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

3.553,00

1.2.Özel Hastane Ön İzin Belgesi

1.181,00

1.3.Özel Hastane Ek Bina İlavesi

646,00

1.4.ÖzeI Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

1.770,00

1.5.Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

805,00

1.6.Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

645,00

2. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI

2.1.Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.090,00

2.2.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

646,00

2.3.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

646,00

2.4.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

327,00

2.5.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

6-14,00

2.6.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

642,00

2.7.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

645.00

2.8.Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

645,00

2.9.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.300,00

2.10.Cerrahi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

137,00

3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ

3-1.1 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

1.786,00

3.1.2.HiperbarikOksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

475,00

3.1.3.Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

251,00

3.1.4.Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

535,00

3.1.5.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.6.Poliklinik Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.7.Eksimer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.8.Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

430,00

3.1.9.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

324,00

3.1.10.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

215,00

3.1.11.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

110,00

3.1.12.Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

240,00

3.1.13.Psiko-Teknik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

137,00

3.1. 14.Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu Onayı

8,00

3.1.15.Bütün Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

137,00

3.1. 16.Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

747,00

3.1.17.Özel Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi

376,00

3.1.18.Muayenehane Uygunluk Belgesi

376,00

3.1.19.Müessese Kuruluş Ruhsatı

376,00

3.1.20.Laboratuvar Kuruluş Ruhsatı

376,00

3.1.21.Müessese ve Laboratuvar Mesul Müdürlük Belgesi

137,00

3.1.22.Gezici İSG Aracı İzin Belgesi

255,00

3.1.23.Gezici İSG Aracı Çalışma Belgesi

128,00

3.2. ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ

3.2.1.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.2.Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış İzin Belgesi

376,00

3.2.3.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

200,00

3.2.4.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.5.Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

200,00

3.2.6.ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

495,00

3.2.7.ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

330,00

3.2.8.Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.9.Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

200,00

3.2.10.Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi

216,00

 

 

4. ORGAN -DOKU NAKLİ VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

4.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

4.1.1.Organ Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.2.Doku Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.3.Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.4.Göz Bankası Ruhsatı

2.173,00

4.1.5.Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

4.342,00

4.1.6.Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

200,00

4.1.7.Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

200,00

4.1.8.Faaliyet İzin Belgesi

677,00

4.1.9.Mesııl Müdürlük Belgesi

677,00

4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

4.2.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

442,00

4.2.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

352,00

4.2.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

251,00

4.2.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

251,00

4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

4.3.1.Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

1.206,00

4.3.2.Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

2.375,00

4.3.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

809,00

4.3.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.047,00

4.3.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

805,00

5. HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

5.1.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

988,00

5.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.972,00

5.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

183,00

6. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

6.1.Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

468,00

6.2.İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

468,00

6.3.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

823,00

7. KAN VE KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

7.1.Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı

3.285,00

7.2.Transfuzyon Merkezi (TM) Ruhsatı

1.234,00

7.3.Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil)

823,00

7.4.Uzman Hekim Sertifikası

330,00

7.5.Hekim Sertifikası

248,00

7.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

168,00

7.7.Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı

2.046,00

7.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

352,00

7.9.Terapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

248,00

7.10.Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

248,00

8. LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

8.1.Doku Tipleme Laboratuvarı Ruhsatı

3.259,00

8.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi

677,00

 

 

9. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARİ DAİRE BAŞKANLIĞI

9.1.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

340,00

9.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

340,00

9.3.Geleııeksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

823,00

9.4.Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.6.Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.9.Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.10.Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.11.Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.15.Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9. 18.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.21.Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.24.Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.26.Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.28.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.29.Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.30.Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi

300,00

9.31.Kaplıca Uygunluk Belgesi

989,00

10. DİĞER BELGE ONAYI

10.1.İl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

9,00

 

 

EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ

 

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 ÜCRET (TL)

1.Müşterek Teknik Rapor

3.263,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

900,00

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 78986 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://buysteroids.in.ua

steroid-pharm.com

steroid-pharm.com/hexarelin.html