Sağlık uzmanlığı yeterlik sınavına ilişkin duyuru

Sağlık uzmanlığı yeterlik sınavına ilişkin duyuru
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık uzmanlığı yeterlik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı.

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin aşağıda yer alan 25’nci maddesi yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin işlemleri düzenlemektedir.

MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir.

(4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin yukarıda yer alan 25’nci maddesi beşinci fıkrası hükümleri doğrultusunda ve sağlık uzman yardımcılarının Yeterlik Sınavı Komisyonu kararı gereği “ikinci kez sınav hakkı doğanlar için” 10 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav gerçekleştirilecektir. Sınav saati ve yeri tekrar ilan edilecektir.

Söz konusu sınav ekte belirtilen ve daha önce Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen 46 konu başlığından oluşturulacaktır. 

Ek- Yeterlik Sınavı Konu Başlıkları

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

3. 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

4. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

5. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

6. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları

7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

9. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

10. 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

11. 663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK'lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler

12. Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik)

13. Basın Bildirisi Hazırlama

14. Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint)

15. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

16. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı)

17. Etki Analizi

18. IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması

19. İdare Hukuku

20. İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler)

21. Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik

22. Kamu İhale Mevzuatı

23. Kamu Personel Rejimi

24. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

25. Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya

26. Medeni Hukuk

27. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

28. Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları

29. Proje Döngüsü Yönetimi

30. Proje Hazırlama

31. Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar

32. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları

33. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi

34. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

35. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi

36. Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri)

37. Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları

38. Sağlıkta Bilişim Sistemleri

39. Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme

40. Tıbbî Malpraktis

41. Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi

42. Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı)

43. Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.)

44. Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı

45. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

46. Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim, İletişim ve Ekip Çalışması, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi, Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.)

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 1810 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
http://babyforyou.org/en/services/for-genetic-parents/

massage for knee pain

http://220km.net/category/akkumulyator_dlya_avtomobilya_suzuki_grand-vitara/