Şehir hastaneleri envanter işlemleri hakkında duyuru

Şehir hastaneleri envanter işlemleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Şehir hastaneleri envanter işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 80981279-809.05-E.990 
Konu : Şehir Hastanelerinde Envanter
           İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 03/09/2018 tarihli ve 94036355-809.99-374 sayılı yazı.
       b) 09/01/2017 tarihli ve 80981279-947.01-15 sayılı yazı.
       c) 17/05/2017 tarihli ve 75730711-719-89 sayılı yazı

Yapım işi tamamlanarak Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme ve eklerine göre İşletme Dönemindeki tüm iş ve işlemlerini yürütmek üzere sözleşme ve ekleri Genel Müdürlüğümüze devir edilerek Kamu Özel İşbirliği Modeli ile sağlık hizmet sunumuna başlayan sağlık tesislerimizde yüklenici tarafından temin edilen tıbbi ekipman ve mefruşat ile Kurumlarımızdan devir alınan taşınırlar kullanıma alınmıştır.

Bilindiği üzere Kamu Özel İşbirliği Modeli ile hizmet sunumuna başlayan sağlık tesislerimizde kullanıma alınan varlıkların 8 Temmuz 2015 tarihli ve 29410 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri başlıklı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğine (Sıra No : 45) göre envanter kayıtları esastır. Kamu Özel İşbirliği Modeli ile hizmet sunumuna başlayan sağlık tesislerimizde sözleşme ve eklerine göre Ek-13 (P1) ve Ek-14 (P2) varlıkları ile Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri tarafından temin edilerek devir alınan taşınırların Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemine (MKYS) kayıt işlemleri ilgili mevzuatları kapsamında yürütülecek gerekli işlem basamakları ve görev, sorumluluk dağılımları aşağıda detaylandırılmıştır.

Ek-13 (P1) varlıkların kayıtları

Sözleşmelerin Ekipmanlar başlıklı Ek-13'te belirtilen Tıbbi Ekipmanlar ile Mefruşatın kayıt işlemleri, Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri başlıklı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Sıra No : 45) Yap-Kirala-Devret modelinde varlık ve yükümlülük kayıtları başlıklı 11. maddesine göre gerçekleştirilecektir. Buna göre Kamu Özel İşbirliği Modeli ile işletme dönemindeki sağlık tesislerinin tüm taraflarının (Firma, Müşavir Firma, İdare) gerçekleştirmesi gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. İdare, nihai P1 listesinin muayene ve kabul tutanakları ile teslim aldığı Tıbbi Ekipman ve Mefruşat listesini ilişkilendirerek Firma ve Müşavir Firma ile müştereken imza altına alır.

2. İdare, imza altına alınan nihai P1 listesindeki Tıbbi Ekipman ve Mefruşatın MKYS Malzeme İşlemleri Ekranı üzerinden veri girişi için gerekli idari (TİTUBB / ÜTS Barkodu, MKYS Tür - Tanım, Marka, Model, Seri No, Tedarikçi Bilgisi gibi) ve mali (birim fiyat, KDV oranı gibi) bilgileri sözleşmeye esas olarak Firma'dan yazılı olarak talep eder.

3. İdare, imza altına alınan P1 listesindeki Tıbbi Ekipman ve Mefruşatın bahse konu tebliğin 11. maddesinin birinci ve ikinci bendine esas gerçeğe uygun değerinin (birim fiyat) belirlenerek raporlanmasını Müşavir Firma'dan yazılı olarak talep eder.

4. İdare, Müşavir Firma tarafından düzenlenecek Gerçeğe Uygun Değer Tespit Raporunu değerlendirerek müspet veya menfi olarak Müşavir Firmaya geri bildirimde bulunur. İdare gerek

görmesi halinde Gerçeğe Uygun Değer Tespit Raporu üzerinde düzenleme gerçekleştirebilir.

5. İdare, imza altına alınan P1 listesindeki Tıbbi Ekipman ve Mefruşatın sözleşme toplam tutarı göz önüne alınarak, bahse konu tebliğin 11. maddesinin birinci ve ikinci bendine göre Firma'dan talep edeceği varlık künye bilgilerinde yer alan birim fiyatlar ile Müşavir Firma tarafından hazırlanarak değerlendirilen Gerçeğe Uygun Değer Tespit Raporunda yer alan birim fiyatlar karşılaştırmalı tablo oluşturularak düşük olan değer, MKYS kayıtlarına esas birim fiyat olarak belirlenir.

6. İdare tarafından varlıkların kaydına esas belirlenen idari, mali ve teknik künye bilgileri ilgili depo (cerrahi alet, ayniyat, biyomedikal) taşınır kayıt yetkilisi tarafından MKYS üzerinden kayıt altına alınır.

7. 255-01-05-99-53 taşınır kodu "Kamu Özel İşbirliği (Şehir Hastanelerinde Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar)" taşınır tanımı ile tek kalemde malzeme girişi gerçekleştirilmiş sağlık tesisleri bu iş ve işlemlerde Düzeltme Çıkış ve Düzeltme Giriş işlem türleri ile gerekli Malzeme İşlemlerini gerçekleştirecek olup oluşabilecek düzeltme farkları için gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin Strateji Geliştirme Başkanlığının görüş yazısı ilgi (a)'da sunulmuştur.

8. Taşınır Kayıt İşlemleri tamamlanan P1 listesinde yer alan varlıklar, Firma tarafından MKYS üzerinden üretilen tekil künye numarası üzerinde yer alacak şekilde etiketlenecektir. Etiket üzerinde taşınırın P1 listesinde yer aldığına yönelik belirleyici bir tanımlama bulunacaktır.

Ek-14 (P2) varlıkların kayıtları

Sözleşmelerin Hizmet Şartları başlıklı Ek-14'te belirtilen Tıbbi Destek Hizmetleri kapsamında alt yüklenici / alt alt yükleniciler aracılığı ile sağlık hizmet sunumunda işletmeye alınan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların kayıt işlemleri MKYS Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranı üzerinden ilgi (b) yazıda belirtilen hususlara göre gerçekleştirilecektir. Buna göre Kamu Özel İşbirliği Modeli ile işletme dönemindeki sağlık tesisinin tüm taraflarının (Firma, Müşavir Firma, İdare) gerçekleştirmesi gereken iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. İdare, nihai P2 listesi ile işletmeye almaya yönelik ilgili tutanaklarda belirtilen hizmet sunumunda kullanıma sunulan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların listesini ilişkilendirerek Firma ve Müşavir Firma ile müştereken imza altına alır.

2. İdare, imza altına alınan P2 listesindeki biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlar MKYS Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranı üzerinden veri girişine esas idari ve teknik künye bilgileri ile sözleşme bilgilerini Firma'dan yazılı olarak talep eder.

3. Taşınır Kayıt İşlemleri tamamlanan P2 listesinde yer alan varlıklar, Firma tarafından MKYS üzerinden üretilen tekil künye numarası üzerinde yer alacak şekilde etiketlenecektir. Etiket üzerinde taşınırın P2 listesinde yer aldığına yönelik belirleyici bir tanımlama bulunacaktır.

Devir Alınan Dayanıklı Taşınırlar

Edinim türünden bağımsız olarak (bağış, hibe, devir, satın alma gibi) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinin maliki olduğu ve işletme döneminde sağlık hizmet sunumunda kullanılmak üzere kullanıma alınan taşınırların varlık kayıtları Taşınır Mal Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Taşınır Kayıt İşlemleri tamamlanan varlıklar, Firma tarafından MKYS üzerinden üretilen tekil künye numarası üzerinde yer alacak şekilde etiketlenecektir.

Varlık kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip P1 ve P2 listelerinde yer alan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların klinik mühendislik hizmetleri kapsamında envanterin teknik künye bilgileri MKYS üzerinden tanımlanarak ilgili depo taşınır kayıt yetkilisi tarafından P1 varlıkları için zimmet işlemleri ve P2 varlıkları için sorumlu personel tanımlama işlemleri tamamlanacaktır.

Kayıt işlemleri tamamlanan P1 ve P2 varlıkların MKYS Klinik Mühendislik Ekranlarında yer alan idari ve teknik künye bilgilerinin güncelliğinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşmelerin Hizmet Şartları başlıklı Ek-14'te belirtilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Uygulama ve İşletme Hizmeti kapsamında kullanıma alınan yazılım ve bilgi sistemlerinin ilgi (c) yazıya uygun olarak kayıt tescil ve entegrasyon işlemleri tamamlanmalıdır.

Sağlık hizmet sunumuna başlayan ve işletme dönemindeki şehir hastanelerimizin bahse konu varlık kayıt işlemlerinin 1 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar tamamlanması, açılması planlanan sağlık tesislerinde de gerekli hazırlıkların işletme dönemi öncesinde gerçekleştirilmesi hususunda;

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Murat ALPER
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği                                                       Bilgi

81 İl Sağlık Müdürlüğü Strateji                   Geliştirme Başkanlığı
APCO Teknik Müşavirlik Ve Taahhüt A.Ş       Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Renktaş Mimarlık Mühendislik
CNR Müşavirlik Danışmanlık Ltd. Şti.
UTD. Müh. Müş. Dan. Tic. A.Ş.
NKY Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Tic. Ltd. Şti.
Akfen Isparta Şehir Hastanesi A.Ş.

YZG Sağlık Yatırım
ATM Kayseri Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
CCN Ankara Sağlık Anonim Şirketi
CCN Mersin Sağlık A.Ş.
ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.Ankara
ELZ Sağlık Yatırımları A.Ş.
Akfen Eskişehir
ATM Sağlık Manisa Yatırım Ve İşletme A.Ş.

Duyurunun aslı için tıklayınız

Şehir Hastanelerinde Envanter İşlemleri ilgi-a için tıklayınız

Şehir Hastanelerinde Envanter İşlemleri ilgi-b için tıklayınız

Şehir Hastanelerinde Envanter İşlemleri ilgi-c için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ