21 Mayıs 2019
  • Ankara16°C
  • İstanbul19°C
  • Bursa17°C
  • Antalya19°C
  • İzmir18°C

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ İMAR BARIŞI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması hakkında duyuru yayımlandı.

Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması

16 Kasım 2018 Cuma 07:28

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: 54718026.432.99 - E.4311    09/11/2018
Konu: 
Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı
           
Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması

 

……….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde-16 imar barışı kapsamında, yapı kayıt belgesi, sahipliğin beyanı esas alınarak verilmektedir. Bu belgenin amacı kayıt dışı ve imar mevzuatına aykırı yapıların mevcut kullanımlarının devamı ve Belediye hizmetlerinden yararlandırılabilmesi amacı ile kayıt altına alınmasından ibarettir. Anılan işlemler Tapu Müdürlükleri kanalı ile yürütüldüğünden yapılara ait projelerde herhangi bir resmi kurum onayı bulunmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesisi olarak faaliyette bulunmak isteyen bu kapsamdaki yapılara ait projelerin kayıt altına alınan yapıya ait olduğu veya tam olarak yansıttığı anlaşılamayacağından, ilgili projelerin konum ve kapasite olarak uygunluğu, Bakanlık planlamaları kapsamında sağlıklı olarak değerlendirilemeyecektir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 8 “Özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili olarak aşağıdakilerin bulunması gerekir:

a) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel hastane yapılabileceğine dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,

b) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,

c) Hastane binası için yeterli yeşil alan ayrıldığının ilgili belediye tarafından yazılı olarak belgelenmesi,

ç) (Değişik:RG-22/3/2017-30015) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun yetkili kurum tarafından belgelenmesi,

d) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanları için, özel hastanenin otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair ilgili belediye tarafından düzenlenmiş belge,

(Ek fıkra:RG-27/5/2012-28305) Birbirine bitişik ve bütünlük arz eden birden fazla imar parseli üzerinde hastane ve eklerinin yapılması halinde, bu parseller arasında imar yolu, duvar gibi bütünlüğü bozacak uygulamalar bulunamaz. (Değişik ibare:RG-11/7/2013-28704) Tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu tüm parsellerin, yer seçimi ile ilgili belgelerde belirtilmesi gerekir. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Ancak otopark alanlarına ilişkin hususlarda birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.” Hükmü kapsamında, sağlık tesislerinde ön izin aşamasında söz konusu belgeler talep edilmektedir.

Ancak imar barışı kapsamında verilecek yapı kayıt belgesi alan sağlık tesislerinde yukarıda bahse konu belge ve şartların aranmayacağı dikkate alındığında, sağlık yapıları gibi kamuya açık kullanımda olan binalarda, hasta sağlığı ve güvenliği açısından sakıncalara sebep olup, tehlike anında hastanın sağlıklı tahliyesi yapılamayacak olduğundan, ileriki süreçte ilgili durumun hukuki sorunlara neden olacağı düşünülmektedir.

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesine konu yapılarda; ilgili ihtisas kurumlarının izin ve denetimini gerektiren sağlık, sanayi ve eğitim yapıları için açık bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu kamuya açık yoğun kullanım gerektiren önem ve özellik arz eden yapılarda, ne şekilde işlem tesis edileceği hususunda ihtilaflar yaşanmaktadır.

Anılan özellikli yapıların hasta sağlığı ve güvenliği açısından ruhsatlandırılması ve denetiminin sağlanabilmesi için Belediye veya ilgili kurum onaylı projelerin bulunması gerektiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak; imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan sağlık yapıları, yapı kullanım izin belgesindeki şartları sağlayamadığından, Bakanlığımız tarafından da olduğu gibi kabul edilerek sağlık tesisi olarak ruhsatlandırılması mümkün değildir. Bu şekilde ruhsatlandırılması halinde sağlık tesislerinde hasta sağlığı, güvenliği ve tıbbi işlevlerin uygunluğu konularında ki muhtemel eksiklikler bilinip, tedbir alınamayacağından, Bakanlığımızın sorumluluğunda olan yasal yükümlülük yerine getirilememiş olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.

Genel Müdür 

Dağıtım:
Gereği:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Duyurunun aslı için tıklayınız 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Yorumlar
SON DAKİKA